Ile jeść?

Ile jeść?

Ile jeść?
Większość pożywienia człowieka przeznaczona jest na produkcję energii, zaledwie niewielki ułamek wykorzystany jest na wzrost, naprawę i wymianę tkanek. Witaminy, woda i sole mineralne zawarte w pożywieniu nie są źródłem energii, pocho­dzi ona ze spalenia -węglowodanów, białek i tłuszczów, a ich wzajemny stosunek przedstawia się odpowiednio 4:4:9, przy jednakowej wagowo ilości każdego z trzech składników. Nazy­wanie ich paliwem jest całkiem uzasadnione. Jedzenie i trawie­nie są czynnościami dodatkowymi, a reakcje chemiczne w obec­ności tlenu w czasie przemiany materii nie różnią się w zasadzie od spalenia w piecu kawałka węgla. W istocie około 0,5 kg węgla daje mniej więcej tyle energii, ile człowiek wytwarza ze swego pożywienia w ciągu jednego dnia. Potencjalny zasób energii w jakimś pożywieniu, np. w kanapce, można określić w czysto fizyczny sposób przez umieszczenie jej w kalorymetrze (składającym się przede wszystkim z pojemnika), spalenie w obecności tlenu i zmierzenie ilości ciepła wytworzonego przez to spalenie. Kanapka, podobnie jak kawałek węgla, zamieni się pod koniec doświadczenia w popiół i w ten sam mniej więcej sposób zostaje ona wykorzystana przez ciało. Energię powstałą z węgla czy z kanapki mierzy się w jednost­kach ciepła, czyli kaloriach. Kaloria jest ilością ciepła potrzeb­nego do podwyższenia temperatury jednego grama wody o 1° Dla większości pomiarów energii żywności jednostka ta jest zbyt mała i dlatego używa się kilokalorii, czyli jednostki o tysiąc razy większej, odpowiadającej ilości ciepła potrzebnego do pod­wyższenia temperatury jednego kilograma wody o 1°C.

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne:

About